Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Przebieg studiów w USOS

Informacje i instrukcje dotyczące czynności wykonywanych w USOS w związku z obsługą toku studiów.

Kandydaci rekrutujący się w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów są wpisywani na studia w drodze immatrykulacji, którą opisano szczegółowo w poniższej instrukcji.

Instrukcja immatrykulacji w USOS Java (PDF)

Wpisy spoza IRK: W nielicznych przypadkach dopuszczalne jest wpisanie studenta poza procedurą immatrykulacji. Wpisów tego rodzaju, po konsultacji z Działem Obsługi Studiów, dokonujemy bezpośrednio w formularzu Programy osób.

Instrukcja uzupełniania dokumentów tożsamości w USOS Java (PDF)

Ślubowanie

Instrukcja "Generowanie oświadczeń osób, które złożyły ślubowanie" (PDF)

Instrukcja "Generowanie raportu z wykazem osób, które złożyły ślubowanie / nie złożyły ślubowania" (PDF)

Dodawanie osoby poza immatrykulacją

Podstawowym sposobem dodawania nowego studenta jest Immatrykulacja, niemniej jednak zdarzają się przypadki (np. MOST), w których wpisu dokonujemy "ręcznie". W takiej sytuacji minimalne kroki, które należy wykonać, to:

 1. Sprawdzenie, w formularzu Osoby, czy dana osoba nie zaistniała już w USOS:
  • jeżeli tak, to aktualizujemy jej dane i przechodzimy do kroku 2;
  • jeżeli nie, to dodajemy nową osobę, uzupełniając wymagane pola.
  W obu przypadkach upewniamy się, czy osoba ma uzupełnione obywatelstwo oraz PESEL w przypadku Polaków i dane dokumentu tożsamości w przypadku obcokrajowców, te dane są niezbędne by dokonać wpisu osoby na program studiów.
 2. Dodanie w formularzu Programy osób właściwego programu studiów i zapisanie zmian.
 3. Dodanie w formularzu Programy osób właściwego etapu osoby i zapisanie zmian. Uwaga: próba wpisu na pierwszy etap progamu przewidzianego dla Immatrykulacji wywoła komunikat o braku uprawnień, do dokonania takiego wpisu upoważnieni są pracownicy Działu Obsługi Studiów.
 4. Wygenerowanie konta USOSweb w formularzu Konta osób.

Dane studentów, którzy nie posiadają obywatelstwa polskiego wymagają uzupełnienia o dodatkowe informacje. W poniższym pliku znajduje się szczegółowa instrukcja dotycząca tej grupy studentów.

Zasady wprowadzania danych do USOS studentów zagranicznych na pełnych cyklach kształcenia – instrukcja (PDF)

Ogłoszenia o rejestracjach w USOSweb publikowane są z wykorzystaniem mechanizmu aktualności opisanego w

Instrukcji wprowadzania aktualności do aplikacji Mobilny USOS UJ.

Kalendarz rejestracji – kalendarz z terminami zaplanowanych rejestracji.

W odpowiedzi na zgłaszaną przez Państwa potrzebę weryfikacji zawartości deklaracji studenta, udostępniliśmy możliwość wygenerowania jej podglądu w aplikacji USOS Java. W tym celu należy:

 1. Zalogować się do aplikacji USOS Java zgodnie z Instrukcją logowania użytkownika do USOS Java dostępną na stronie usos.uj.edu.pl/dokumenty#java.
 2. Wejść do formularza: Studenci > Programy osób i wyszukać osobę, dla której istnieje potrzeba sprawdzenia deklaracji.
 3. Wygenerować raport Deklaracja przedmiotów dostępny pod przyciskiem Raporty lokalne.

Jeżeli mają Państwo pytania dotyczące procedury składania deklaracji przez studentów, prosimy o bezpośredni kontakt z Działem Obsługi Studiów.

W przypadku zaistnienia przesłanek do skreślenia z listy studentów określonych w § 35 ust. 1 i ust. 2 Regulaminu studiów zachodzi konieczność wydania decyzji administracyjnej o skreśleniu z listy studentów. Poniżej instrukcja generowania decyzji o skreśleniu z listy studentów w systemie USOS:

Instrukcja "Obsługa skreśleń z listy studentów" (PDF)

Instrukcja "Anulowanie decyzji o skreśleniu z listy studentów – w przypadku omyłkowego wpisu" (PDF)

Instrukcja "Wznowienie na program" (PDF)

W przypadku wydłużenia okresu odbywania studiów poza czas wskazany w programie studiów, niejednokrotnie zachodzi potrzeba skreślenia studenta z dotychczasowego programu studiów i wpisania na nowy, aktualnie obowiązujący program studiów. Poniżej instrukcja skreślenia natychmiastowego właściwego w takich sytuacjach:

Instrukcja "Skreślenie natychmiastowe i wpis na nowy program studiów" (PDF)

Karty Okresowych Osiągnięć Studenta generowane i zatwierdzane są w systemie USOS Java. Poniżej instrukcja wykonywania działań dotyczących KOOS.

Na wybranych wydziałach studenci mają możliwość składania podań dotyczących toku studiów przez system USOSweb. Podania te rozpatrywane są bez obiegu dokumentów papierowych – w systemie USOS Java. Poniżej instrukcja dla pracowników uczelni dotycząca rozpatrywania podań.

Dyplomy

Odpisy w językach obcych

Suplementy

Świadectwa

Przy wydruku dyplomów ukończenia studiów bardzo istotne jest zachowanie wymiarowania dyplomu, dlatego w opcjach wydruku (poziom okna drukarki) należy zaznaczyć wariant "bez skalowania", "rozmiar rzeczywisty", "rozmiar faktyczny" bądź podobne sformułowanie, które zależne jest od używanej drukarki. Dodatkowo, generując dyplom do pliku pdf należy otwierać go w programie Adobe Acrobat Reader, a nie w przeglądarce.

Instrukcja "Wystawianie zaświadczeń o odbywaniu studiów podyplomowych" (PDF)

Instrukcja "Skreślanie z listy uczestników studiów podyplomowych" (PDF)

Instrukcja "Zaznaczanie w systemie USOS powtarzania przedmiotu lub przedłużenia terminu na złożenie pracy lub egzaminu dyplomowego na studiach podyplomowych" (PDF)