Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Elektroniczny Indeks

Informacje dla Prowadzących i Studentów na temat zasad dokumentacji przebiegu studiów

Zarządzenia dotyczące dokumentacji toku studiów

Od roku akademickiego 2011/12 w miejsce tradycyjnego miejsce tradycyjnego papierowego indeksu został wprowadzony tzw. "e-indeks" w postaci systemu USOSweb. Każdy Student oraz Prowadzący zajęcia powinien zapoznać się z zasadami dokumentacji przebiegu studiów. Poniżej przedstawiamy podsumowanie nowych zasad oraz opis czynności, które powinny być wykonane przez Studentów oraz Prowadzących zajęcia. Wszystkie dokumenty opisujące zasady dokumentacji toku studiów są dostępne w BIP UJ

Indeks

Indeks papierowy przestaje być dokumentem rejestrującym przebieg studiów. Od tej pory student nie musi posiadać indeksu, choć jeżeli chce go posiadać, to na jego wniosek indeks zostanie mu wydany. Prowadzący zajęcia ma obowiązek udzielić wpisu do indeksu na prośbę studenta.

Protokoły zaliczenia przedmiotu

Prowadzący zajęcia jest zobowiązany do ogłoszenia wyników w systemie USOSweb w terminie 10 dni od terminu egzaminu lub zaliczenia, nie później niż do końca danego roku akademickiego.

Protokoły zaliczenia przedmiotów mogą być zatwierdzone w systemie USOSweb najpóźniej do 25 września każdego roku akademickiego w przypadku przedmiotów prowadzonych w semestrze letnim, z wyłączeniem seminarium dyplomowego lub innych zajęć prowadzących do złożenia pracy dyplomowej, a w przypadku przedmiotów prowadzonych w semestrze zimowym w terminie 10 dni od zakończenia zimowej sesji poprawkowej.

Rozliczenie studenta

Rozliczenie studenta nastąpi na podstawie danych znajdujących się w USOS na dzień 30 września i sekretariat jest zobowiązany rozliczyć studenta do 15 października. Jeżeli plan studiów na danym kierunku przewiduje zakończenie studiów w semestrze zimowym, to rozliczenie następuje według danych na ostatni dzień zimowej sesji poprawkowej tego semestru i sekretariat jest zobowiązany dokonać go w ciągu dwóch tygodni od zakończenia zimowej sesji poprawkowej.

Student może poprzez USOSweb złożyć wniosek o rozliczenie roku w terminie wcześniejszym.

Studenci którzy nie wypełnili wszystkich wymagań programu studiów na danym roku powinni złożyć podanie o wpis warunkowy lub powtarzanie roku do 30 września.

 • Po upływie terminu wpisania ocen Student powinien sprawdzić swoje oceny w USOSweb. Ewentualne błędy lub brak ocen powinien zgłosić Prowadzącemu lub do swojego sekretariatu. Oceny można sprawdzić w zakładce "Dla studentów" → "oceny".
 • Student, który wypełnił wszystkie wymagania programu studiów na danym roku (ma komplet wpisów w USOSweb) może zgłosić przez USOSweb prośbę o rozliczenie roku. Może tego dokonać wchodząc do zakładki "Dla Studentów" → "zaliczenia etapów" i klikając link "zgłoś program do rozliczenia":

  Umiejscowienie przycisku "zgłoś program do rozliczenia" w USOSweb.

  Nie powinien tego robić zanim nie zdobędzie wszystkich wpisów !!!

  Uwaga ! Zgłoszenie programu do rozliczenia blokuje możliwość podpinania przedmiotów !

  Student powinien podpiąć przedmioty pod program przed terminem rozliczenia, przed ewentualnym zgłoszeniem programu do rozliczenia oraz przed terminem wymaganym dla jego kierunku studiów jeżeli taki został ustalony przez jednostkę prowadzącą jego studia. Przedmioty można podpiąć w zakładce "Dla studentów" → "podpięcia"

 • Jeżeli nie uda mu się wypełnić wszystkich wymagań programu studiów na danym roku, to powinien złożyć podanie o wpis warunkowy lub powtarzanie roku do dnia na który wypada termin rozliczenia (30 września lub ostatni dzień zimowej sesji poprawkowej – patrz "Rozliczenie studenta”)

 • Jeżeli student nie wypełnił wszystkich wymagań programu studiów na danym roku (lub nie ma wszystkich ocen w USOS) oraz nie złożył stosownego podania w wymienionym terminie, to jest to podstawą do decyzji o skreśleniu go z listy studentów.

Obowiązki Prowadzącego zajęcia

 • Najpóźniej przed rozpoczęciem sesji Prowadzący powinien sprawdzić czy w USOSweb jest zapisany prawidłowy skład grupy – czy lista osób grupy, którą kierował się prowadząc zajęcia jest zgodna z aktualnym składem grupy w USOSweb. Ewentualne różnice, braki powinien zgłosić do sekretariatu.
 • Najpóźniej przed rozpoczęciem sesji Prowadzący powinien także sprawdzić czy ma dostęp do wszystkich protokołów i czy są one prawidłowo zdefiniowane. Ewentualne nieprawidłowości, braki powinien zgłosić do sekretariatu.
 • Prowadzący ma obowiązek wpisać wszystkie oceny do USOSweb zgodnie z obowiązującymi terminami.